ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό της Ομοσπονδίας

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Ε.Π.)
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Ι ∆ Ρ Υ Σ Η – Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α – Ε ∆ Ρ Α

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ» (Π.Ο.Ε.Ε.Π.), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί µε βάση το παρόν καταστατικό.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Α Ρ Χ Ε Σ  Σ Κ Ο Π Ο Ι και Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Βασικές αρχές, σκοποί και στόχοι της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εµφιαλωµένων Ποτών είναι:

1ον

Η συνένωση, µαζικοποίηση, καθοδήγηση και συνεργασία, των εργατοϋπαλληλικών σωµατείων σε ολόκληρη την Ελλάδα που τα µέλη τους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, προώθησης, διακίνησης παντός είδους ποτών, οποιασδήποτε συσκευασίας τυποποιηµένων και συναφών προϊόντων, Ενδεικτικά αναφέρονται: αναψυκτικά, ζύθος, οινοπνευµατώδη, χυµοί, γάλα και παράγωγα αυτού, τσάι, καφές, νερά, ψυγεία, διαφηµιστικά, φυσικά ή χηµικά θρεπτικά προϊόντα, αυτόµατοι πωλητές κ.λ.π., που εδρεύουν στην Ελλάδα.

2ον

Η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων, προσωπικής ασφάλειας, ελευθερίας της συνάθροισης, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, του δικαιώµατος αναφοράς στις αρχές, την ελεύθερη διάδοση ιδεών και στοχασµών, µε τελική επιδίωξη την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

3ον

Η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των εργαζοµένων, για την ανύψωση της µορφωτικής και πολιτιστικής τους στάθµης, συµµετοχής τους στην δίκαιη ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, για την εδραίωση της δηµοκρατίας και την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.

4ον

Η συνεχής προσπάθεια για την δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος ως αυτόνοµης κοινωνικής δύναµης µε απόλυτη ανεξαρτησία απέναντι στους εργοδότες, τις Κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόµµατα και άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.

5ον

Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων και δηµοκρατικών δικαιωµάτων και η προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινής δράσης µε τους εργαζόµενους και τους συνδικαλιστές των άλλων χωρών.

6ον

Η ανάπτυξη δεσµών αλληλοϋποστήριξης, αλληλεγγύης, και αδελφοσύνης µεταξύ των σωµατείων µελών.

7ον

Ο συντονισµός και η υπεράσπιση των ενεργειών των οργανώσεων µελών της οµοσπονδίας για την προστασία των ηθικών, οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών ασφαλιστικών, ταξικών, εργασιακών, και επαγγελµατικών συµφερόντων τους.

8ον

Η αντιπροσώπευση των Σωµατείων µελών της στα συλλογικά όργανα ∆ιοίκησης, ελέγχου, και κοινωνικής πολιτικής, στα ∆ικαστήρια, στην σύναψη γενικά κάθε µορφής συλλογικής σύµβασης εργασίας, και γενικότερα στην υποβοήθηση για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Μ Ε Σ Α

Η πραγµατοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα επιδιωχθεί µε κάθε πρόσφορο νόµιµο µέσο, ενδεικτικά αναφέρονται:

1ον

Η οργάνωση σε σωµατεία όλων των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Κλάδου και η εγγραφή των παραπάνω σωµατείων στην Οµοσπονδία. Η αγωνιστική κινητοποίηση αυτών των σωµατείων, η συνεργασία και η σύµπραξη µε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οµοσπονδίες, συνοµοσπονδίες, εργατικά κέντρα κ.λ.π. της Ελλάδας, του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρώπης.

2ον

Η εποπτεία και η παροχή βοήθειας στα εντεταλµένα όργανα προς εφαρµογή των εργατικών νόµων, των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων.

3ον

Η εκπροσώπηση των εργαζοµένων στα διαιτητικά και ασφαλιστικά δικαστήρια και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς, καθώς και η σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας και η υποβοήθηση των οργανώσεων µελών της.

4ον

Η έκδοση ηµερήσιου ή άλλου περιοδικού τύπου και η έκδοση κάθε έντυπου που βοηθά την εξύψωση του µορφωτικού επιπέδου και στην ανάπτυξη της ταξικής και συνδικαλιστικής συνείδησης και αλληλεγγύης των εργαζοµένων.

5ον

Η οργανωτική σύνδεση των εργατοϋπαλλήλων µε την Oµοσπονδία σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν σωµατεία µέλη θα γίνεται µε τριµελή διορισµένη Επιτροπή.

6ον

Η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των Σωµατείων της δύναµης της Οµοσπονδίας, για την λήψη αποφάσεων, που αφορούν είτε όλο τον κλάδο είτε µόνο τους εργαζόµενους του Σωµατείου που ανήκουν στη δύναµή της.

7ον

Η ίδρυση ταµείου αλληλοβοήθειας, προµηθευτικών, καταναλωτικών και παραγωγικών συνεταιρισµών και κατασκηνώσεων για τα µέλη των οργανώσεων και των οικογενειών τους.

8ον

Η οργάνωση σειράς σεµιναρίων και η δηµιουργία σχολών, εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών.

9ον

Η ίδρυση και η λειτουργία απεργιακού ταµείου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Μ Ε Λ Η

Μέλη της Οµοσπονδίας µπορούν να γίνουν τα ήδη υπάρχοντα σωµατεία εργαζοµένων, όπως και αυτά που θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν στο µέλλον, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις επιχειρήσεις παραγωγής – προώθησης – διακίνησης, παντός είδους

ποτών οποιασδήποτε συσκευασίας τυποποιηµένων και συναφών προϊόντων και αυτών που έχουν σχέση και προωθούν τα παραγόµενα προϊόντα, ενδεικτικά αναφέρονται: αναψυκτικά, οινοπνευµατώδη, χυµοί, γάλα και παράγωγα αυτού, τσάι, τυποποιηµένα είδη διατροφής, καφές, νερά, αυτόµατοι πωλητές κ.λ.π..

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Ε Ι Σ Ο ∆ Ο Σ  Μ Ε Λ Ω Ν

1ον

Για την εγγραφή κάθε σωµατείου στη δύναµη της Οµοσπονδίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) Αίτηση εγγραφής στην οποία να αναγράφεται η επωνυµία του Σωµατείου, η έδρα του, ο αριθµός απόφασης του Πρωτοδικείου, ο αριθµός µητρώου της εγγραφής του στα βιβλία των Αναγνωρισµένων Σωµατείων του Πρωτοδικείου, ο αριθµός των γραµµένων µελών του και τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη του κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση επίσης πρέπει να αναφέρεται ότι το ενδιαφερόµενο Σωµατείο αποδέχεται τις αρχές, τους σκοπούς και τις διατάξεις του καταστατικού της οµοσπονδίας.

β) Αντίγραφο πρακτικού της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Σωµατείου «περί εγγραφής του στη δύναµη των µελών της Πανελλαδικής οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εµφιαλωµένων Ποτών».

γ) Πίνακα των µελών που αποτελούν τα όργανα της ∆ιοίκησης του Σωµατείου µε αναφορά των στοιχείων τους.

δ)Επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού του Σωµατείου µε όλες τις τροποποιήσεις του.

ε)Αντίγραφο µητρώου µελών, πρακτικά των αρχαιρεσιών και συγκρότηση σε σώµα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβούλιου.

2ον

Για την αποδοχή της αίτησης αποφασίζει η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας µέσα σε δύο µήνες το αργότερο από την υποβολή της και γνωστοποιεί την οποιαδήποτε απόφαση της περί εγγραφής στο Σωµατείο που υπέβαλε την αίτηση.

3ον

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή εφόσον περάσει άπρακτη η προθεσµία των δύο µηνών, το Σωµατείο που ζήτησε την εγγραφή του στην οµοσπονδία µπορεί να προσφύγει στη γενική συνέλευση της Οµοσπονδίας, η οποία θα επανεξετάσει και θ’ αποφασίσει την αποδοχή ή µή της αίτησης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ


1ον

Τα µέλη της Οµοσπονδίας µετά τη συµπλήρωση έξι µηνών από την εγγραφή τους, εφόσον τηρούν το Καταστατικό και είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις (Συνέδρια), να ασκούν έλεγχο στη ∆ιοίκηση, να εκλέγουν µε τους αντιπροσώπους τους τα όργανα της ∆ιοίκησης της Οµοσπονδίας, να εκλέγονται σε αυτά και να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Οµοσπονδίας για την υποστήριξη των επαγγελµατικών τους συµφερόντων.

2ον

Οι οργανώσεις που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας υποχρεούνται να ακολουθούν τις αρχές του παρόντος Καταστατικού και να εκτελούν τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριου), του Εθνικού Συµβούλιου, και του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της Οµοσπονδίας.

3ον

Να εκπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την Οµοσπονδία και να συµµορφώνονται προς τον τρόπο είσπραξης των εισφορών που υποδεικνύει η ∆ιοίκηση.

4ον

Να υποβάλουν στο τέλος κάθε χρόνου στη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας έκθεση των πεπραγµένων και της δράσης τους.

5ον

Να διατηρούν τις οργανώσεις µακριά από κάθε εργοδοτική, κυβερνητική, και κοµµατική επιρροή και εξάρτηση.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Σ Υ Ν ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ


1ον

Κάθε οργάνωση που γίνεται δεκτή στη δύναµη της Οµοσπονδίας οφείλει κατά την εγγραφή της να καταβάλει 10.000 (δέκα χιλιάδες) δραχµές εφ άπαξ.

2ον

Η µηνιαία συνδροµή για κάθε µέλος των οργανώσεων µελών της Οµοσπονδίας, που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, ανέρχεται σήµερα στις 100 (εκατό) δραχµές, ποσό που το «Εθνικό Συµβούλιο» δικαιούται να αναπροσαρµόζει.

3ον

Οι συνδροµές για την Οµοσπονδία καταβάλλονται σε 4 (τέσσερις) τρίµηνες δόσεις και στην αρχή κάθε τρίµηνου.

4ον

Οι οργανώσεις µέλη της Οµοσπονδίας καταβάλουν σε αυτήν κάθε χρόνο για κάθε µέλος τους, που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένο 200 (διακόσιες) δραχµές για το απεργιακό ταµείο που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Καταστατικού. Τα χρήµατα που εισπράττονται από το απεργιακό ταµείο αποτελούν ειδικό λογαριασµό και διατίθενται για τις οργανωτικές και απεργιακές κινητοποιήσεις µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου.

5ον

Η συνδροµή για το απεργιακό ταµείο καταβάλλεται από τις οργανώσεις µέλη στις αρχές του πρώτου µήνα κάθε έτους.

6ον

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και για την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών της Οµοσπονδίας, µπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία µε ταξύ των οργανώσεων µελών της µία φορά κάθε χρόνο, κάρτα ή κουπόνι έκτακτης χρηµατικής εισφοράς αξίας 1000 (χιλίων) δραχµών.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Α Π Ο Β Ο Λ Η  Μ Ε Λ Ω Ν  Π Ο Ι Ν Ε Σ


1ον

Σωµατείοµέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδροµές του για ένα εξάµηνο (δύο τρίµηνα εισφορές) διαγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, επανεγγράφεται όµως αυτόµατα µόλις καταβάλει τις καθυστερούµενες συνδροµές προσαυξηµένες κατά 20%.

2ον

Σωµατείοµέλος που αποχωρεί από τη δύναµη της Οµοσπονδίας καµία αξίωση δεν µπορεί να έχει στην περιουσία της, αντίθετα υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις συνδροµές µέχρι τη λήξη του έτους που αποχωρεί.

3ον

Κάθε Σωµατείο µέλος της Οµοσπονδίας που αντιδρά αποδεδειγµένα στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της, που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και δεν τηρεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριου ), του Εθνικού Συµβούλιου και του ∆ιοικητικού Συµβούλιου διαγράφεται. Το διαγραµµένο όµως Σωµατείοµέλος αφού προηγουµένως εξοφλήσει τις οφειλές του, µπορεί να προσφύγει κατά τις απόφασης διαγραφής του στην πρώτη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και να ζητήσει την ακύρωση της παραπάνω απόφασης, χωρίς όµως να έχει το δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση (Συνέδριο).

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η  Μ Ε Λ Ω Ν

Η αποχώρηση µέλους από τη δύναµη της Π.Ο.Ε.Ε.Π. είναι απόλυτα ελεύθερη σε οποιοδήποτε χρόνο αποφασισθεί αυτό από τη Γενική Συνέλευση του αποχωρούντος Σωµατείου και συντελείται µε την κοινοποίησή της στη ∆ιοίκηση της Π.Ο.Ε.Ε.Π. πληρώνοντας τις τυχόν όφειλες του. Η διαδικασία λήψης της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Καταστατικό.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Π Ο Ρ Ο Ι  Τ Η Σ  O Μ Ο Σ Π Ο Ν ∆ Ι Α Σ


1ον

Τακτικοί πόροι της Π.Ο.Ε.Ε.Π. είναι αυτοί που ορίζονται στο µε τίτλο «συνδροµές» άρθρο 7 του Καταστατικού, δηλαδή τα δικαιώµατα εγγραφής, οι µηνιαίες συνδροµές, καθώς και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Π.Ο.Ε.Ε.Π. (τόκοι πρόσοδοι κ.λ.π.).

2ον

Έκτακτοι πόροι της είναι οι εθελοντικές εισφορές, οι επώνυµες δωρεές, οι λαχειοφόρες αγορές, οι κληρονοµιές, οι κληροδοσίες και τα κληροδοτήµατα καθώς και κάθε άλλο έσοδο, όπως οι επιχορηγήσεις από την εργατική εστία και από κάθε άλλο όργανο που είναι επιφορτισµένο µε την οικονοµική ενίσχυση των εργατικών επαγγελµατικών σωµατείων. Επίσης οι εισπράξεις από γιορτές καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Ο Ρ Γ Α Ν Α  Τ Η Σ  O Μ Ο Σ Π Ο Ν ∆ Ι Α Σ


1ον

Η Οµοσπονδία απαρτίζεται από τα ακόλουθα όργανα:

α) Τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των οργανώσεων της δύναµης της Οµοσπονδίας (ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ).

β) Το Εθνικό Συµβούλιο.

γ) Το 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

δ) Την 7µελή Εκτελεστική Επιτροπή.

ε) Την 3µελή Ελεγκτική Επιτροπή.

2ον

Ειδικά µέχρι την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού από το Πρωτοδικείο, η Οµοσπονδία θα διοικείται µε βάση το υπάρχον Καταστατικό και από το 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 5µελή Εκτελεστική Επιτροπή. Μετά την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συµπληρωθεί µε τους τέσσερις (4) πρώτους επιλαχόντες που θα έχουν εκλεγεί από το 7ο τακτικό Συνέδριο της 1/10/2000, και θα µπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του µε βάσει τις διατάξεις του τροποποιηµένου παρόντος Καταστατικού.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η


Α. Ρυθµιστής Σχέσεων

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων (Συνέδριο) ρυθµίζει τις σχέσεις της Οµοσπονδίας µε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο, καθώς επίσης και µε την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή αντίστοιχη Οµοσπονδία του Κλάδου δίνοντας ρητή εντολή στη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας γι’ αυτό.

Β. Εκλογή Αντιπροσώπων των Σωµατείων

Οι αντιπρόσωποι των Σωµατείων εκλέγονται από τις Γενικές τους Συνελεύσεις µε ψηφοδέλτια και µε µυστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το Καταστατικό τους. Μετά από κάθε εκλογή των αντιπροσώπων υποβάλλονται προς την οµοσπονδία µέσα σε 30 µέρες τα πρακτικά της εκλογής τους.

Γ. Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης (ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ)

1ον

Οι παραπάνω εκλεγµένοι αντιπρόσωποι των Σωµατείων µελών της δύναµης της Οµοσπονδίας συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια µετά από έγγραφη πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι είναι αναγκαίο, ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ½ των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών.

2ον

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο) πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν, να γνωστοποιείται στα µέλη 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και η επίδοση της να γίνεται µε συστηµένη επιστολή και µε ανακοίνωση στα γραφεία της Οµοσπονδίας.

3ον

Στη Γενική Συνέλευση κάθε Σωµατείοµέλος εκπροσωπείται και διαθέτει αριθµό ψήφων ανάλογο µε τον αριθµό των ψηφισάντων µελών του, που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα. Η αναλογία αυτή ορίζεται σε ένα αντιπρόσωπο και µια (1) ψήφο για κάθε σαράντα (40) ψηφοφόρους, και σε κάθε περίπτωση που ο αριθµός των ψήφων υπερβαίνει το µισό του µέτρου λογίζεται πλήρης ο αριθµός και εκλέγεται αντιπρόσωπος.

4ον

Υποψηφιότητες για τα όργανα της Οµοσπονδίας υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας, από τους αντιπροσώπους των Σωµατείων µελών που εκλέχτηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12.

5ον

Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της Οµοσπονδίας µπορεί να συνέλθει σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου.

6ον

Τα έξοδα κίνησης και παραµονής των συνέδρων στην πόλη που θα γίνει το Συνέδριο καλύπτονται εν µέρει ή εν όλο από την Οµοσπονδία, ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητές της.

7ον

Του Συνεδρίου προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας ή ο νόµιµος Αναπληρωτής του, ο οποίος µετά τη διαπίστωση της κατά νόµο απαρτίας κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών του Συνέδριου.

∆. Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ)

Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) είναι το ανώτατο όργανο της οµοσπονδίας. Αυτή ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισµό της, ελέγχει όλες τις διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις της ∆ιοίκησης και των οργάνων της, ζητά από τη ∆ιοίκηση παροχή πληροφοριών και εξηγήσεων, εγκρίνει το προτεινόµενο από τη ∆ιοίκηση τριετές οικονοµικό πρόγραµµα, ελέγχει και εγκρίνει την εφαρµογή του προγράµµατος απαλλάσσοντας έτσι τη ∆ιοίκηση από τις ευθύνες της µετά το τέλος της θητείας της. Ελέγχει και παύει οποτεδήποτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆ιοίκηση). Εκλέγει την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους για το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο και τους αντιπροσώπους για τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Η Γενική Συνέλευση επίσης λαµβάνει τις πιο σηµαντικές για τη ζωή της Οµοσπονδίας αποφάσεις, όπως τη µεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της Οµοσπονδίας. Έχει τέλος αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα που αποτελούν προϋπόθεση για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Π.Ο.Ε.Ε.Π. και την πραγµατοποίηση των σκοπών του Καταστατικού της εκτός από τα θέµατα που έχουν ανατεθεί µε το παρόν Καταστατικό ή το νόµο σε άλλο όργανο της Οµοσπονδίας.

Ε.Απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) βρίσκεται σε απαρτία:

α) κατά τηνπρώτη για Γενική Συνέλευση όταν είναι παρόντες το µισό (1/2) του όλου αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων Σωµατείων µελών της που έχουν δικαίωµα ψήφου και το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθµού των αντιπροσώπων της,

β) εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα Γενική Συνέλευση µε τον ίδιο κατάλογο θεµάτων µετά από δεκαπέντε (15) το λιγότερο και τριάντα (30) το πολύ ηµέρες από την πρώτη. Στη δεύτερη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το ένα τέταρτο (¼) τουλάχιστο του όλου αριθµού των µελών, που έχουν κατά τα παραπάνω δικαίωµα ψήφου,

γ) εάν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη Συνέλευση καλείται τρίτη µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες το πολύ. Κατά τη συνέλευση αυτή πρέπει να είναι παρόντες το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του όλου αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε τα παραπάνω,

δ) αν και κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία δεν µπορεί να κληθεί νέα Γενική Συνέλευση µε τα ίδια θέµατα πριν περάσουν τρεις µήνες, ενώ η νέα αυτή πρόσκληση για Συνέλευση µε τον καινούργιο κατάλογο θεµάτων θα θεωρείται σαν πρώτη σε ότι αφορά την αιτούµενη απαρτία,

ε) προκειµένου για την αλλαγή της έδρας και την διάλυση της Οµοσπονδίας συγκαλείται µόνον γι’ αυτές τις περιπτώσεις Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντες το µισό συν ένα τουλάχιστο από τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου και η απόφαση παίρνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων µελών. Κάθε ψηφοφορία στη Γενική

Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζήτηµα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήµατα και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη, εάν δεν είναι µυστική. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο


Α. Εκλογή και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβούλιου

1ον

Η Οµοσπονδία διοικείται από 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια µε ψηφοδέλτια και µε µυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) από τα µέλη της που βάζουν υποψηφιότητα είτε µε συνδυασµούς είτε µεµονωµένα και σύµφωνα µε τον Ν.1264/82.

2ον

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο γίνεται από 3µελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και µπορούν να διαρκέσουν µέχρι τρεις (3) ηµέρες από την ανατολή µέχρι τη δύση του ήλιου.

Β. Τρόπος εκλογής Συλλογικών Οργάνων

1ον

Οι θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων κατά αναλογία της εκλογικής δύναµης του καθένα και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.

2ον

Γι’ αυτό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδέλτιων που καταµετρήθηκαν δια του αριθµού των µελών των συλλογικών οργάνων. Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση αποτελεί το εκλογικό µέτρο, µε το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού και κάθε συνδυασµός παίρνει τόσες θέσεις (έδρες) όσες χωράει το εκλογικό µέτρο στο άθροισµα των έγκυρων ψηφοδέλτιων που πήρε κάθε συνδυασµός. Μεµονωµένος υποψήφιος που πήρε ίσες ή περισσότερες από το εκλογικό µέτρο ψήφους καταλαµβάνει µια θέση (έδρα).

3ον

Οι θέσεις (έδρες) οι οποίες αναλογούν σε κάθε συνδυασµό παίρνονται από τους υποψήφιους του συνδυασµού κατά σειρά που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς) προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των υποψηφίων του ίδιου συνδυασµού ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή και ανακηρύσσονται εκλεγµένοι (επιτυχόντες) εκείνοι που τα ονόµατά τους βγήκαν από την κληρωτίδα.

4ον

Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, αποτελούν τα τακτικά µέλη των συλλογικών οργάνων και των αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας, ενώ οι υπόλοιποι τα αναπληρωµατικά (επιλαχόντες) κάθε συνδυασµού, που αναπληρώνουν κατά σειρά της επιτυχίας τους τα τακτικά µέλη σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, θανάτου ή διαγραφής τους.

5ον

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωµα να ψηφίζει έναν µόνο συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο και από τους υποψήφιους του συνδυασµού εκδηλώνει µε σταυρό την προτίµηση του υπέρ δεκαπέντε (15) το πολύ υποψήφιων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τριών (3) το πολύ υποψήφιων για την Ελεγκτική Επιτροπή και απεριόριστο αριθµό υποψήφιων αντιπροσώπων στο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο. Αν ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίµηση του υπέρ περισσότερων υποψήφιων από τους αναφερόµενους τότε η προτίµησή του ισχύει µόνο για το συνδυασµό και για κανένα υποψήφιο.

Γ. Καθήκοντα ∆ιοικητικού Συµβούλιου

Το 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο της Οµοσπονδίας γι΄ αυτό:

1. Επιµελείται όλες τις υποθέσεις της Οµοσπονδίας και την αντιπροσωπεύει µε τον Πρόεδρό του δικαστικά και εξώδικα.

2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Συνέδριο) και του Εθνικού Συµβούλιου.

3. Προσλαµβάνει και απολύει τον Τεχνικό Σύµβουλο και το υπόλοιπο αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία της Οµοσπονδίας και καθορίζει τους όρους αµοιβής και τις συνθήκες εργασίας.

4. Καταγγέλλει και συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας για τα Σωµατεία µέλη που ανήκουν στη δύναµη της και τους εργαζόµενους στον Κλάδο.

5. Παρακολουθεί τη δράση των Σωµατείων µελών της Οµοσπονδίας και προβάλει τα ζητήµατα που τους απασχολούν.

6. Παραβρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωµατείων µελών της Οµοσπονδίας όπου και προεδρεύει.

7. Συνεργάζεται µε τις ∆ιοικήσεις των Σωµατείων για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος και παρέχει σ΄ αυτές τις γενικές κατευθύνσεις.

8. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

9. ∆ιαχειρίζεται τους πόρους σύµφωνα µε το Καταστατικό.

10. Συντάσσει και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό.

11. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό και τον ισολογισµό της Οµοσπονδίας και τον εγκρίνει σύµφωνα µε το εγκρινόµενο από τη Γενική Συνέλευση τριετές οικονοµικό πρόγραµµα.

12. Υποβάλει λεπτοµερή έκθεση των δραστηριοτήτων του στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) και λογοδοτεί ενώπιον της.

13. Υποβάλει κάθε τρία χρόνια στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) οικονοµικό πρόγραµµα που περιέχει τις οικονοµικές προοπτικές της Οµοσπονδίας καθώς και απολογισµό από την εφαρµογή του προηγούµενο προγράµµατος, και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

14. Παίρνει απόφαση για απεργίες, στάσεις εργασίας και κάθε µορφής αγωνιστικών κινητοποιήσεων, που είναι δεσµευτικές για τα Σωµατείαµέλη της δύναµης της, καθώς και για επιχειρήσεις και εργοστάσια του Κλάδου που δεν υπάρχουν Σωµατεία, αλλά µόνο εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας που ορίστηκαν µε το Καταστατικό αυτό.

15. Μπορεί να δηµιουργεί παραρτήµατα της Π.Ο.Ε.Ε.Π. σε κάθε πόλη της Ελλάδας όπου εκτιµά ότι είναι αναγκαίο.

∆. Ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβούλιου

1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου (∆ιοίκηση) είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την ταµειακή (οικονοµική ) και διοικητική διαχείριση της Οµοσπονδίας καθώς και για την εφαρµογή του παρόντος Καταστατικού.

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου οφείλουν να επαγρυπνούν για την αυτόνοµη και ανεξάρτητη λειτουργία της Οµοσπονδίας και των οργάνων της.

Ε. Αποζηµίωση µελών του ∆ιοικητικού Συµβούλιου

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου τα οποία απασχολούνται µε τις υποχρεώσεις της Οµοσπονδίας παίρνουν µηναία αποζηµίωση ή επιχορήγηση ή έξοδα παράστασης εφάπαξ µε απόφαση της ∆ιοίκησης. Τα µέλη, που απασχολούνται για υποθέσεις της Οµοσπονδίας και για το λόγο αυτό αποµακρύνονται από την εργασία τους, δικαιούνται να αποζηµιώνονται έκτακτα µε ηµεραργίες και έξοδα κίνησης σύµφωνα µε τον εγκριµένο προϋπολογισµό της Οµοσπονδίας.

ΣΤ. Αξιώµατα του ∆ιοικητικού Συµβούλιου

Τα εκλεγµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου συνέρχονται σε σώµα µέσα σε δέκα µέρες από την ηµέρα της εκλογής τους µε πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συµβούλου και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Έφορο, τον Οργανωτικό Γραµµατέα και τα έξι (6) από τα επτά (7) µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επίσης η ∆ιοίκηση εκλέγει µεταξύ των µελών της για την υποβοήθηση του έργου της.

α) Υπεύθυνο διεθνών και δηµοσίων σχέσεων και τύπου.

β) Υπεύθυνο ασφαλιστικών και εργασιακών σχέσεων.

γ) Υπεύθυνο ισότητας, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιβάλλοντος.

δ) Υπεύθυνο αθλητισµού και νεολαίας.

ε) Υπεύθυνο νοµικών υποθέσεων και δικαστηρίων.

Ζ. Σύγκληση ∆ιοικητικού Συµβούλιου

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) µήνες µετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν έξι τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου µε αίτηση τους, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβούλιου πρέπει να είναι ατοµική και να απευθύνεται από τον Πρόεδρο σε κάθε ένα από τα µέλη, πέντε (5) µέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρία σης του ∆ιοικητικού Συµβούλιου. Το παραπάνω όριο δεν ισχύει σε έκτακτες περιπτώσεις.

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα εννέα (9) µέλη και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβούλιου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόµενες συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωµα του και αντικαθίσταται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

A Ρ Μ Ο ∆ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  ΤΟΥ  Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Υ

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Οµοσπονδία στα δικαστήρια και σε όλες τις δηµόσιες αρχές και τις εργοδοτικές επιχειρήσεις για όλες τις σχέσεις και τις διαφορές της. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συµβούλιου και των Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδρίων), δίνει το λόγο σε αυτούς που το ζητούν, τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων και συζητήσεων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συµβούλιου και των Γενικών Συνελεύσεων και µπορεί να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση ή Συνέλευση που θα γίνει θορυβώδης και θα κινδυνεύει από προστριβές και αντεγκλήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εθνικού Συµβούλιου και των Γενικών Συνελεύσεων (Συνεδρίων). Ελέγχει τον Ταµία για τις πράξεις του και είναι µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της ∆ιοίκησης συνυπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

AΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ω Ν

Οι τρεις (3) Αντιπρόεδροι Α, Β, και Γ, που καθορίζονται αντίστοιχα µε τη σειρά της εκλογής τους, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και έχουν τα ίδια µε τον Πρόεδρο δικαιώµατα και υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της αναπλήρωσης. Επίσης οι Αντιπρόεδροι αναλαµβάνουν µε απόφαση του ∆.Σ. ειδικούς τοµείς, ιδιαίτερης συνδικαλιστικής ευθύνης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α


Ο Γενικός Γραµµατέας επιµελείται της γραµµατείας και του υπαλληλικού προσωπικού καθώς και όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών της Οµοσπονδίας. Ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσε ων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και των Γενικών Συνελεύσεων και φυλάσσει τη σφραγίδα της οργάνωσης. Συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο καθώς επίσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εθνικού Συµβούλιου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας και έχει τα ίδια µε αυτόν δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε όλη τη διάρκεια της αναπλήρωσης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Τα καθήκοντα του Οργανωτικού Γραµµατέα για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της Οµοσπονδίας στο Κλάδο της είναι:

α) Να δηµιουργεί οργάνωση του Κλάδου όπου δεν υπάρχει.

β) Να παρακολουθεί την οµαλή και γόνιµη λειτουργία των οργανώσεων της δύναµης της Π.Ο.Ε.Ε.Π.

γ) Να προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οργανωτικά µέτρα για την καλύτερη λειτουργία των οργανώσεων της.

δ) Να εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την έκδοση έντυπου υλικού ή περιοδικού τύπου που θα στοχεύει στην ενηµέρωση και διαφώτιση του κλάδου.

ε) Να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Σωµατείων µελών, να εισηγείται θέµατα οργανωτικής φύσης και να επιµελείται τις συγκεντρώσεις της Π.Ο.Ε.Ε.Π.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Α Ρ Μ Ο ∆ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  Τ Α Μ Ι Α

Ο Ταµίας επιµελείται δίνοντας αποδείξεις την είσπραξη των συνδροµών, των τακτικών και έκτακτων. Ενεργεί τις πληρωµές ύστερα από εντολή του Προέδρου, υπογράφει τα εντάλµατα εισπράξεων, κρατάει τα βιβλία του ταµείου και τα διπλότυπα αποδείξεων, πληρωµών και εισπράξεων και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο που έχει σχέση µε την οικονοµική διαχείριση της Οµοσπονδίας, συντάσσει και προσέχει τα λογιστικά βιβλία, παρουσιάζει την ταµειακή κατάσταση για κάθε τρίµηνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συντάσσει τον ισολογισµό διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης της Οµοσπονδίας και τον υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση στο τέλος της θητείας του.

Ο Ταµίας µπορεί να έχει στα χέρια του µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές, ενώ τα υπόλοιπα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου τα καταθέτει στο όνοµα και για λογαριασµό της Οµοσπονδίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που βρίσκεται στην έδρα της Οµοσπονδίας. Ανάληψη των χρηµάτων γίνεται από τον Ταµία µε ειδική εντολή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και για κάθε απώλεια χρηµάτων απέναντι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Τον Ταµία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α  Ε Φ Ο Ρ Ο Υ

Ο Έφορος έχει την φροντίδα γενικά της λειτουργίας των γραφείων και του εντευκτηρίου της Οµοσπονδίας και φροντίζει για την καλή διατήρηση κάθε περιουσιακού στοιχείου της.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και συγκροτείτε από τον Πρόεδρο, που συµµετέχει αυτοδίκαια και έξη ακόµα µέλη, που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από αυτό. Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβούλιου.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα µετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον µέλη της µε αίτηση τους στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί βασικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και φροντίζει για την καλύτερη δυνατή εφαρµογή και εκτέλεση των αποφάσεών του.

4. Σε εντελώς εξαιρετικές και επείγουσες περιστάσεις και προκειµένου για σοβαρά προβλήµατα, η Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να λάβει αποφάσεις πάνω σε θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβούλιου, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι αποφάσεις αυτές θα έρθουν σ’ αυτό (∆.Σ.) για έγκριση.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η


1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης των οικονοµικών της Οµοσπονδίας γίνεται από τριµελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται σύµφωνα µε τον τρόπο εκλογής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και για την ίδια θητεία.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή µέσα σε τριάντα (30) µέρες από την ηµέρα της εκλογής της συνέρχεται σε σώµα µε φροντίδα του πλειοψηφίσαντα και εκλέγει µεταξύ των µελών της ένα Γραµµατέα, ο οποίος προεδρεύει και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών της που υπογράφονται από τα παρόντα µέλη.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει µια φορά το χρόνο και βρίσκεται σε απαρτία εάν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον µέλη, παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Γραµµατέα της, ο οποίος και προεδρεύει.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει το νοµότυπο των αποφάσεων και τις πράξεις των οικονοµικών δαπανών του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές συµφωνούν µε τις διατάξεις του νόµου, τα άρθρα του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει, όποτε το κρίνει σκόπιµο, σε έλεγχο της ταµειακής κατάστασης της Οµοσπονδίας, αφού ειδοποιήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 15µέρες νωρίτερα. Στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει έκθεση για την οικονοµική διαχείριση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου. Στη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο), στην οποία λογοδοτεί το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είναι υποχρεωµένη η Ελεγκτική Επιτροπή να υποβάλλει για έγκριση, έκθεση για την οικονοµική διαχείριση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

1. Το Εθνικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας αποτελείται από το 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους εκάστοτε εκλεγµένους Προέδρους και Γενικούς Γραµµατείς (ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους) των Σωµατείων µελών της Οµοσπονδίας, καθώς και από τους οριζόµενους µε απόφαση του ∆.Σ. συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της Οµοσπονδίας στις επιχειρήσεις ή στα εργοστάσια εκείνα που δεν υπάρχουν Σωµατεία µέλη.

2. Το Εθνικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µια φορά το χρόνο µε έξοδα των πρωτοβάθµιων οργανώσεων και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. Στο Εθνικό Συµβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας.

3. Στην αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβούλιου ανήκει ο έλεγχος της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και γενικά κάθε θέµα που συνδέεται µε την υπεράσπιση των συµφερόντων του Κλάδου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Σ

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου και ο προϋπολογισµός και απολογισµός συντάσσονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνονται από αυτό για την παραπάνω χρονική περίοδο.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Η Π.Ο.Ε.Ε.Π. έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ» στο κέντρο απεικονίζει ένα µπουκάλι και κάτω έχει την ηµεροµηνία ίδρυσης 1982.

Η Οµοσπονδία έχει λάβαρο χρώµατος πορτοκαλί, λευκού και µπλε και απεικονίζει µια φιάλη, δύο ποτήρια, χειραψία, τον τίτλο της και χρονολογία ίδρυσης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
Η Π.Ο.Ε.Ε.Π. γιορτάζει την 1η Μάη (εργατική Πρωτοµαγιά) µαζί µε τις άλλες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις του κόσµου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισµό, ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόµων περί επαγγελµατικών σωµατείων και σε περίπτωση σιωπής τους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 27 άρθρα, αφού διαβάσθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του, βεβαιώθηκε και ψηφίστηκε οµόφωνα, όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) των αντιπροσώπων των Σωµατείων µελών της Οµοσπονδίας, που συγκλήθηκε νόµιµα, σήµερα στις 29/9/2000 στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στο εντευκτήριο της Π.Ο.Ε.Ε.Π. στην οδό Φιλίππου 43.

Θεσσαλονίκη 29/9/2000.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Σ. ΡΑΛΛΗΣ

 

 


Στατιστικά Επισκεψιμότητας

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 678
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1184178

Τυχαία Φωτογραφία

Ημερολόγιο Γεγονότων

<<  Απρ 2018  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30